توضیحات بیشتر: فیلمی تکان دهنده از ابعاد گسترده فقر وفحشا در ایران امروز است.در این فیلم کارگردان با مصاحبه کردن با دختران جوان و
زنانی که به خاطر فقر و بیکاری و برای امرار معاش دست به تن فروشی زده اند سعی می کند این معزل اجتماعی را نقد و
بررسی کند. سفرهای دختران ایرانی به کشورهای عربی - تقسیم ناعادلانه ثروت در کشور و کمبود مدیران شایسته در
پستهای حکومتی بخشی از مطالبی است که در این فیلم بازگو می شود. کارگردان این فیلم "مسعود ده نمکی" است.
پرفروشترین فیلم فروشگاه ها اینترنت

  • قیمت پستی: 3600 تومان
  • تعداد محصول: 2 سی دی